Ekin Koleji - İzmir -
EN  |  TR 
OKUL ÖNCESİ
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
İLKOKUL
 
Eğitim Öğretim
 
Yabancı Dil Eğitimi
 
PDR
 
Yemek Listesi
 
Sınav Takvimi
 
Kayıt Koşulları
 
Veli-Öğretmen Görüşme Saatleri
 
Okul Ücretleri


Rehberlik
 


 REHBERLİK ANLAYIŞIMIZ

Özel Ekin Kolejinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi,"Her insan değerlidir ve kendi potansiyeline uygun en üst düzeyde gelişme hakkına sahiptir." ilkesiyle tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözen, temel gelişim alanlarında izleyen ve değerlendiren bir birimdir. Okulumuzun sahip olduğu bu bakış açısıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi okul çalışmalarının temel parçası ve eğitimsel süreçler bütününün önemli bir tamamlayıcısıdır.

Özel Ekin Koleji Psikolojik Danışma Servisi; kendine güvenen, yaratıcı, sorumluluk anlayışını içselleştirmiş ve dayanışma duygusuna sahip, sosyal ve duygusal olgunluğa erişmiş öğrencilerin/bireylerin yaşama kazandırılması amacına yönelik çalışmalar yürütür. Bu eksende rehberlik-danışma faaliyetleri; geliştirici ve süreklilik arz eden bir özelliğe sahiptir.

Öğrencinin kendisini, öğretmen ve velilerin de öğrenciyi tanımaya yönelik bilgi ve becerilerini arttırmak PDR servisimizin temel varlık sebebidir. PDR servisimiz çalışmalarını da bu üç grubu ele alarak sürdürür.

 HEDEFİMİZ

Öğrencinin;

 • Kendini, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden tanıması,
 • İlgi ve yeteneklerinin farkında, gelişmeye ve öğrenmeye açık olması,
 • Geleceğini şekillendirirken, kişisel ve mesleki değerlerinin farkına varması,
 • Sınırlarının farkında olup yaşından beklenen sorumlulukları üstlenebilmesi,
 • Kendisi ve diğer insanlarla barışık olabilmesi,
 • Sorun çözme becerileriyle donatılması,
 • Duygu ve düşüncelerini, yerinde ve zamanında, etkin bir biçimde ifade edebilmesi,
 • Problem çözme gücünü geliştirmesi, doğru kararlar verebilmesi,
 • Çevresi ile olumlu ilişkiler kurabilmesi için gerekli tutum ve becerileri kazanabilmesi,
 • Ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş bir kişi olarak yetişmesi,
 • Mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir birey olmasıdır.

 •  REHBERLİK ÇALIŞMALARI

  PDR servisi; hedefler doğrultusunda öğrencilere, öğretmenlere, velilere bireysel ve grup danışmanlığı ve eğitim hizmetleri sağlar.

   ÖĞRENCİLERLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

  Öğrenciye yönelik çalışmalar, tanıma çalışmalarıyla başlar ve

 • Koruyucu ve önleyici rehberlik
 • Kişisel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında rehberlik
 • Eğitsel gelişim alanında rehberlik

 • programlarıyla desteklenir.

  Tanıma Çalışmaları: Tanımanın öncelikli amacı, öğrencinin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Tanıma bilgileri; çocuğumuzun ailesinden, kendisinden, öğretmenlerinden alınarak ve kullanılan test ve tekniklerden yararlanılarak elde edilir. Tanıma çalışmaları, velinin okula kayıt kararı ile başlar. Okulumuza her başvuran öğrenci için akademik, sosyal ve duygusal alanlarına yönelik okul olgunluğu çalışması yapılır. Bilgiler aile ile paylaşılır, katkıları alınır. Daha sonra anne ve babadan çocuğunu kendi pencerelerinden anlatan birer mektup istenir. Mektup PDR tarafından değerlendirilir.
  Öğrenci tanıma çalışmalarımız, düzenli arlıklarla bire bir veli ve öğretmen görüşmeleriyle desteklenir.
  Eğitim sürecinde öğrencimizin arkadaşlık ilişkileri, farklı sosyal ortamlardaki (sınıf ortamı, geziler vb.) tutum ve davranışları gözlemlenir. Öğrencinin bireysel ve grup içerisindeki gelişiminin takibi yapılır.

   Koruyucu ve Önleyici Rehberlik

  Koruyucu ve önleyici rehberlik hizmetlerinin amacı öğrencilerin temel yaşam becerilerini geliştirerek duygusal dayanıklılığını arttırmaktır.

  2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında başlayan PSİKO-SAĞLAM Okul Projesiyle, erken çocukluk döneminden itibaren çocukların,

 • Duygularını tanıma,
 • Duyguları ifade etme,
 • Sınırlarını bilme ve hayır diyebilme,
 • Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinme,
 • Diğerleriyle empati kurabilme ve,
 • Problem Çözme
 • Stres Yönetimi ve,
 • Zorlu Yaşam Olaylarıyla Başaçıkabilme

 • becerilerini geliştirerek koruyucu ve önleyici rehberlik anlayışının daha da güçlenmesi amaçlanmaktadır. Okulöncesi dönemden ortaöğretime kadar devam eden bu proje kapsamında çocukların gelecekte karşılaşacakları zorlu yaşam olaylarıyla başa çıkabilme kapasitelerinin arttırılması hedeflenmektedir.

  Okul rehberlik çalışmaları 'sorun' odaklı değil 'gelişim ve ilişki' odaklıdır, sadece problem yaşayan öğrencilerin değil tüm öğrencilerin gelişimini esas alır, onların ilişki süreçlerini takip eder.

  Öğrencilerin yaş gelişim özellikleri ya da çevre koşulları doğrultusunda karşılaşabilecekleri risk durumlarına yönelik, kişisel gelişimlerini destekleyerek güçlendirme çalışmalarını içerir. Bireysel ya da grup çalışmaları şeklinde yürütülür.

   Kişisel, Sosyal ve Duygusal Gelişim Alanında Rehberlik

 • Duyguları tanıma ve yönetme becerisi
 • Dinleme ve iletişim becerisi
 • Yaratıcı özgün ürünler oluşturabilme becerisi
 • Problem çözme becerisi
 • Stres Yönetimi
 • Başaçıkma becerisi
 • Akran ilişkileri
 • Öz düzenleme
 • Empati
 • v.b. konular üzerinde çalışma ve değerlendirmeler yapılır.

   Eğitsel Gelişim Alanında Rehberlik

 • Okula ve çevreye uyum sağlama
 • Eğitim ortamlarına ve öğrenmeye karşı olumlu tutum ve anlayış geliştirme
 • Zaman Yönetimi
 • Yaşına uygun olarak beklenen dikkat becerisini geliştirebilme
 • Yaşına uygun sorumluluk alma ve yerine getirme becerisi (Öz düzenleme)
 • v.b. konular üzerinde çalışma ve değerlendirmeler yapılır.

  REHBERLİK ETKİNLİKLERİ

   Okula Uyum ve Oryantasyon

  Okulumuza yeni gelen öğrencilerimizle grup aidiyetlerini sağlamak adına küçük grup çalışması yapılır ve okul atmosferini, okul kurallarını, hak ve sorumluluklarını, okulun fiziksel yapısını ve işleyiş bölümlerini tanıma süreçleri izlenerek ihtiyaç halinde destek verilir.

   Sınıf Gözlem Çalışmaları

  Düzenli olarak yapılan sınıf gözlemlerinde öğrencilerimizin,

 • Dikkat,
 • Yönergeyi Anlama,
 • Zamanlama,
 • Akran İlişkileri,
 • Sınıf Kurallarına uyma

 • gibi süreçlerini izleme şansı elde edilir. Düzenli aralıklarla veli ve öğretmen görüşmeleriyle de görüşler paylaşılır.

   Bireysel Gelişim Görüşmeleri

  Öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda gelişimini izlemek amacı ile yaş düzeyine uygun oyun ve tekniklerle yürütülen bireysel çalışmalardır.

   Grup Çalışmaları

  Arkadaş ilişkileri, iletişim, bireysel farklılıklara saygı ve kabul gibi ihtiyaç duyulan konularda öğrenci grupları ile yapılan çalışmaları içerir.

   Okul Olgunluğu Çalışması

  Anasınıfı öğrencilerimizin ölçme araçları ile 1.sınıf için hazır bulunuşluk düzeylerinin tespiti ve destek çalışmalarının programlanması ile ilgili yürütülen çalışmalardır. II. Dönem bireysel olarak, her öğrencimize uygulan ölçekler aracılığı ile, öğrencilerimizin birinci sınıfa hazır olma kapsamında geliştirilmesi gereken alanları tespit edilir ve aile ile paylaşılır.

   Yemek Yemek Benim İşim Çalışması

  Öğrencilerimizin yemek yeme sorumluluğunu geliştirmeleri ile ilgili yaptığımız bir çalışmadır. Konu ile ilgili farkındalık yaratmak adına sunum ve oyunlardan yararlanılarak başlattığımız bu çalışmamızda amacımız, öğrencilerimizin yetişkin kontrolüne gerek duymadan yeme davranışını sağlıklı bir biçimde üstlenmelerini sağlamaktır.

   Sorumluluk Çizelgem

  İlkokul 1. sınıf öğrencilerimizin bağımsız yemek yeme, giyinme, uyuma gibi öz bakım görevlerini, çalışma alışkanlıklarını ve ev içi sorumluluklarını yerine getirme gibi gelişimsel görevlerini yerine getirme konusunda öğrencilerimizin motivasyonunu arttıracak iki haftalık bir takip çalışmasıdır. Çalışma sırasında öğrencilerin çizelge takipleri yapılarak motivasyon görüşmeleri gerçekleştirilir. Çalışma sonunda her öğrenciye “Ben Büyüdüm” belgesi verilerek katılımları desteklenir.

   Ben ve Arkadaşım

  Eylül Ayı’nın ilk haftasında 2., 3., ve 4. Sınıf öğrencileriyle okula adaptasyonu kolaylaştıracak, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirecek bir çalışmadır. Çocuklarımızın, takım çalışması yaparak kendi bireysel özelliklerini keşfetmeleri, sınıfındaki arkadaşlarını daha yakından tanıyarak onlarla benzeyen ve farklı olan yönlerini fark etmeleri amaçlanmaktadır.

   Ekin’de Ben

  Çocuğun kendisini tanımasını, kabul etmesini ve olumlu benlik algısı oluşturmasını desteklemek, sosyal ve duygusal gelişim için sınıfta ortam hazırlamak, olumlu iletişimi güçlendirmek ve öğrencinin paylaşmak istediği konular için fırsat yaratmak amacıyla 2. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilen bir çalışmadır.

   Cinsel Gelişim Eğitimi ve Bedensel Sınırlar

  Cinselliğe karşı olumlu ve sağlıklı bir tutum oluşturmak amacıyla yaş düzeyine uygun olarak hazırlanan sunum ve etkinlikleri kapsayan bir çalışmadır.

   BÇS (Ben Sorun Çözerim) Çalışmaları

  Sorun çözme becerisini geliştirmek amacıyla uyguladığımız bu programda öğrencilerimizin soruna daha geniş bakabilme, sorun çözme terminolojisini ve tekniklerini fark etmeleri amaçlanır.Üst sınıflarda program genişletilerek uygulanmaya devam edilir.

   Dikkat Geliştirme ve Konsantrasyon Çalışmaları

  Öğrencilerimizin çalışmalarında dikkatini yoğunlaştırabilme, istenilen sürede tamamlayabilme ve sabır gösterebilme becerilerini geliştirmek adına uygun kaynaklarla yürütülen çalışmaları kapsar.

   Çalışma Davranışlarının Geliştirilmesi

  Öğrencilerimizin, 1.sınıfta “Sorumluluk Çizelgem” ile başlayan çalışma davranışlarının gelişimine yönelik uygulamalarımız her sınıf düzeyinde yaşlarına uygun olarak yapılan yönlendirmelerle sürdürülür. Düzenli çalışma alışkanlığının kazanılması amacıyla ihtiyaç duyulan öğrencilere çalışma programı hazırlama konusunda rehberlik edilir. 4. sınıf öğrencilerinin kendi baskın öğrenme stillerini öğrenerek çalışma davranışlarını geliştirmeleri için yöntem ve teknikler aktarılır. Ayrıca zamanı etkili kullanma ve sorumluluk alma konuları üzerinde de durulur.

   Stres Yönetimi ve Başaçıkma Becerileri

  Nefes ve rahatlama egzersizleri, meditatif teknikler ve sanat terapisinin yöntemleri aracılığıyla zorlu yaşam olayları karşısında tavır alma ve başaçıkma kapasitelerini arttırmayı amaçlayan çalışmaları içerir.

   Kimlikli Bebekler

  2019-2020 Eğitim Öğretim Yılından itibaren okulöncesi ve 1. Sınıf çocuklarımızla uygulanmaya başladığımız çalışmamız, çocukların kendilerini ve kendilerinden farklı olan bireyleri kabul etme, birlikte yaşama ve empatik ilişki kurma becerilerini geliştirerekçocuklarda toplumsal önyargı oluşumunu engellemeyi amaçlayan disiplinler arası, fark yaratan bir uygulamadır. Bu çalışma ile çocuklarımızın kişiler arası saygı anlayışının ve toplumsal duyarlılığının artması amaçlanmaktadır.

   Test, Ölçek ve Envanter Uygulamaları

  Öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçleri boyunca tüm gelişim alanlarını takip etmek adına, özel test ve teknikler uygulanarak onları daha yakından tanıma adına yürütülen çalışmaları kapsar.

   ÖĞRETMENLERLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

  Psikolojik danışmanımız sınıf rehber öğretmenleriyle düzenli olarak sınıf değerlendirme toplantıları yaparak çalışmalarını sürdürür.

 • Sınıf Değerlendirme Toplantıları
 • Eğitsel Danışmanlık
 • Veli görüşmeleri
 • Sınıf gözlem ve değerlendirmeleri
 • PSİKO-SAĞLAM projesi kapsamında yapılan öğretmen çalışmaları

 •  VELİLERLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

  Öğrencilerimizi hayata hazırlama süreci olarak da tanımlayabileceğimiz rehberlik çalışmalarında velilerimiz en önemli paydaşlarımızdır.
  Yapılan çalışmalarla; öğrencilerin gelişimlerinin aile boyutunda da desteklenmesi, bir bütün olarak tanınması, tanıtılması ve değerlendirilmesini amaçlanır. Ailelerin yönlendirmede ve öğrencinin eğitim yaşantısındaki karar sürecinde gerekli yerini alması ve bu konuda bilinçlenmesi için verilen hizmetleri içerir.

  Okulumuz Rehberlik Birimi velilere yönelik aşağıdaki çalışmaları sürdürmektedir.

 • Veliyi tanımaya yönelik çalışmalar
 • Okul sistemini tanıtmaya yönelik çalışmalar
 • Ana Baba Okulu-Bilgilendirici ve eğitici seminerler (Rehberlik servisi veya davet edilen uzmanlar tarafından gerçekleştirilir.)
 • Bültenler (Gereksinimler doğrultusunda, farklı konularda hazırlanan bilgilendirici bültenler.) -EBülten
 • Bireysel görüşmeler (velilerimiz ile gerçekleştirilen paylaşımlar)
 • PSİKO-SAĞLAM projesi kapsamında yapılan veli çalışmaları

 •  YAYINLAR

 • EMPATİ DERGİSİ
 • Okul rehberlik biriminin her yıl farklı bir temayı ele alarak velilere yönelik hazırladığı bilgilendirici dergi çalışmalarını kapsar.

 • BROŞÜR ve BİLGİ NOTLARI
 • Farklı konularda, ebeveynlere yönelik basılı ve online olarak paylaşılan bilgilendirme çalışmalarıdır.

 • ONLİNE YAYINLAR
 • K12net, okulumuzun web sitesi ve sosyal medya aracılığıyla yapılan bilgilendirme ve duyurulardır.  SEYREK KAMPÜS

  İnönü mah. 9 Eylül cd.
  No: 124 Seyrek / Menemen

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 844 74 84
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  ATAŞEHİR KAMPÜS

  Ataşehir Mahallesi
  8019/21 Sokak No:37
  Çiğli - İZMİR

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 329 10 78
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  KISA YOLLAR

  Neden Ekin?
  Temel İlkelerimiz
  Öğretim Modeli
  Kampüste Yaşam
  Kulüplerimiz
  Sosyal Sorumluluklar
  YEMEK LİSTESİ

  Anaokulu
  İlkokul
  Ortaokul
  Lise
  BİZİ TAKİP EDİN